Start główna - aktualności

Informacja dla rodziców

Rodzice!

Przedszkole funkcjonuje według wytycznych przeciw epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku.

 

ZASADY OGRANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W REŻIMIE SANITARNYM

 1. W przedszkolu obowiązują procedury, działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenia. (Do pobrania)
 2. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci muszą mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas pobytu z dzieckiem na terenie przedszkola.
 3. Rodzice wchodząc do przedszkola dezynfekują dłonie.
 4. Rodzice wraz z dziećmi zachowują dystans społeczny między innymi rodzicami i personelem ok. 1,5 m.
 5. Zgodnie z wytycznymi GIS do przedszkola przyprowadzać można tylko dziecko zdrowe (odpowiedzialność spoczywa na rodzicach) tj. bez kataru, kaszlu, temperatury i innych dających się zauważyć objawów chorobowych.
 6. Jeśli zaobserwuje się u dziecka objawy chorobowe, zostanie zmierzona mu temperatura. Temperatura powyżej 37,3°C jest równoznaczna z odmową pobytu dziecka do przedszkola, gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci (w sytuacjach niejasnych dopuszcza się możliwość powtórnego pomiaru temperatury).
 7. Do przedszkola nie można przyprowadzić dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.
 8. Rodzic powinien wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 9. Z sal przedszkolnych usunięte zostały zabawki pluszowe oraz inne przedmioty, które trudno zdezynfekować. Pozostałe zabawki oraz powierzchnie dotykowe i płaskie będą regularnie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi.
 10. Sale będą wietrzone minimum 1 raz na godzinę.
 11. Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego oraz zdezynfekowanego sprzętu.
 12. Rodzice dziecku powinni regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, iż powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie i odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.
 13. W przypadku wystąpienia u dziecka, podczas pobytu w przedszkolu, objawów chorobowych (temperatura, kaszel, reakcje bólowe) sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwamy dziecko od zajęć oraz:

  -        powiadamiamy rodziców w celu odebrania dziecka z przedszkola.

  -        dziecko oczekuje na transport, w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest odizolowane od innych osób.

  -        z dzieckiem oczekuje nauczyciel/pomoc nauczyciela do przyjazdu rodziców/opiekunów.

  -        na czas oczekiwania na transport, zapewnia się pracownikowi/podopiecznemu jednorazową maseczkę i rękawiczki.

  -        powiadamiamy właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosujemy się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 14. Przedszkole nadal prowadzić będzie żywienie dzieci, w dotychczasowej formie i z zachowaniem dotychczasowych godzin posiłków. Wprowadzone zmiany to zakaz bezpośredniego kontaktu personelu kuchennego z dziećmi i opiekunami grup, a także zwiększony reżim sanitarny dostaw produktów żywieniowych.
 15. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID–19.
 16. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, przedszkole poddane zostanie zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 17. Wszelkie informacje dotyczące nagłej nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać telefonicznie lub przy użyciu platformy „4Parents”
 • Do pobrania stosowne oświadczenia, które należy wypełnić i przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. (oświadczenia te będą również do pobrania w holu przedszkola)