Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankom przedszkola organizowana jest przez nauczycieli i specjalistów na zasadach określonych rozporządzeniem podanym poniżej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532)

 

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia z terapii pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Joannę Sołtysiak i mgr Izabelę Łakomy.