Rekrutacja

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 4 w Namysłowie na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie nr 26/VIII/19 z dnia 9 stycznia 2019 r.

§1

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 określa:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;

3. Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie nr 26/VIII/19 z dnia 9 stycznia 2019 r.

4. Zarządzenie Burmistrza nr 303/VIII/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

 

§2

 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

 

§3

 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej Urzędu Miasta Namysłowa lub bezpośrednio w przedszkolu.

 

§4

 

Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu do 28 lutego 2020 r.

 

§5

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

1. wielodzietność rodziny kandydata,

2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez organ prowadzący – radę miejską.

 

§6

 

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.

2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

§7

 

1. Przyjęcie dzieci spoza gminy Namysłów jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Namysłów i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

2. Dzieci zamieszkałe poza gminą Namysłów przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez organ prowadzący – radę miejską.

 

§8

 

Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 30 marca 2020 r. do godz. 15.00 przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w przedszkolu.

 

§9

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.