Odpłatność

Opłata za przedszkole pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Namysłów. Opłata za świadczenie usług przez przedszkole obejmuje należność za wyżywienie dziecka oraz należność za realizację świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu zależna jest od spożywanych dziennie przez dziecko posiłków i naliczana w wysokości iloczynu liczby dni roboczych w miesiącu i dziennej stawki ustalonej przez Dyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w roku szkolnym 2019/2020 stawka żywieniowa wynosi 4,50zł/dzień).

 

Wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym 5 godzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł (jeden złoty) za godzinę zajęć.

 

Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłaty za przedszkole do 15 każdego miesiąca z dołu. Wysokość opłaty za przedszkole podawana jest rodzicom do 10-go dnia każdego miesiąca. Zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

 

Opłata za przedszkole w okresie wakacji (lipiec, sierpień) naliczana jest przez przedszkole dyżurujące proporcjonalnie do liczby wykorzystanych dni w miesiącu i wnoszona jest w przedszkolu dyżurującym.

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

NR KONTA: 84 8890 0001 0011 4954 2000 0002