Start główna - aktualności

„Żywa lekcja Historii”

Dnia 28.04.2021 r. w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie – Rys Historyczny – Państwa Polskiego za czasów Bolesława Chrobrego, Agencji Widowisk Historycznych „Arkona”.

Czytaj więcej...

Zajęcia sportowe

Dnia 27.04.2021 r. w Naszym Przedszkolu odbyły się zajęcia sportowe Namysłowskiego Klubu Sportowego – START Namysłów – z udziałem trenera Pana Łukasz Szpak.

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne 2021

Drodzy Rodzice

Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi,
a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.
Serdeczne życzenia na
Wielkanoc składa personel Przedszkola nr 4 w Namysłowie

Dyrektor Przedszkola
Joanna Figlak

zajaczek

Ogłoszenie - zamknięcie przedszkola

W związku z decyzją Ministra Zdrowia oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26marca 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 29.03 do 18.04.2021 r. przedszkole będzie nieczynne.
Opieka nad dziećmi będzie sprawowana na wniosek rodziców:
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka
- rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek–ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.
O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować rodziców.

 

Dyrektor Przedszkola nr 4 w Namysłowie